نام: هادی
نام خانوادگی: کرابی
نام پدر: حسین
تاریخ تولد: 1363/06/05
تاریخ شهادت: 1388/12/18
محل یا علت شهادت: محور دیهوک به کرمان
محل دفن: گلزار شهدا