نام: محمد
نام خانوادگی: شاره
نام پدر: رجب
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت: 1391/11/20
محل یا علت شهادت:
محل دفن: گلزار شهدا