نام: علی
نام خانوادگی: حشمتی فر
نام پدر: رجبعلی
تاریخ تولد: 1321/07/24
تاریخ شهادت: 1387/10/15
محل یا علت شهادت: شهر كاظمين عراق
محل دفن: گلزار شهدا