نام: علی
نام خانوادگی: توحیدی تبار
نام پدر: علی اصغر
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت: 1392/09/27
محل یا علت شهادت:
محل دفن: گلزار شهدا