نام: ابوالفضل
نام خانوادگی: احمدی
نام پدر: یداله
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت: 1392/09/27
محل یا علت شهادت:
محل دفن: گلزار شهدا