نام: خیرالنساء
نام خانوادگی: صدخروی
نام پدر: ک غلامرضا
تاریخ تولد: 1305/01/01
تاریخ وفات: 1397/10/14
محل وفات: سبزوار,مراکزدرمانی
محل دفن: صدخرو
قطعه: 0
ردیف: 0
شماره: 0
طبقه: 0