نام: عبدالکریم
نام خانوادگی: گوداسیائی
نام پدر: حسن
تاریخ تولد: 1320/06/02
تاریخ وفات: 1397/10/14
محل وفات: سبزوار,مراکزدرمانی
محل دفن: گوداسیاب
قطعه: 0
ردیف: 0
شماره: 0
طبقه: 0