نام: محمدرضا
نام خانوادگی: جلمبادانی
نام پدر: اسمعیل
تاریخ تولد: 1320/06/04
تاریخ وفات: 1397/10/14
محل وفات: سبزوار,مراکزدرمانی
محل دفن: دلک اباد
قطعه: 0
ردیف: 0
شماره: 0
طبقه: 0