نام: صغری
نام خانوادگی: ذبیحی مظفراباد
نام پدر: قربان
تاریخ تولد: 1329/06/12
تاریخ وفات: 1397/10/14
محل وفات: سبزوار,مراکزدرمانی
محل دفن: مظفراباد
قطعه: 0
ردیف: 0
شماره: 0
طبقه: 0