نام: حسن
نام خانوادگی: طبسی
نام پدر: ک غلامعلی
تاریخ تولد: 1301/07/01
تاریخ وفات: 1397/10/13
محل وفات: سبزوار,مراکزدرمانی
محل دفن: طبس
قطعه: 0
ردیف: 0
شماره: 0
طبقه: 0