نام: ماندگار
نام خانوادگی: محمدابادی
نام پدر: موسی
تاریخ تولد: 1337/03/01
تاریخ وفات: 1396/06/29
محل وفات: سبزوار,مراکزدرمانی
محل دفن: محمدابادجوین
قطعه: 0
ردیف: 0
شماره: 0
طبقه: 0