نام: علیرضا
نام خانوادگی: برازقی
نام پدر: غلامحسین
تاریخ تولد: 1340/02/01
تاریخ وفات: 1396/06/29
محل وفات: سبزوار,بیمارستان
محل دفن: روستای برازق
قطعه: 0
ردیف: 0
شماره: 0
طبقه: 0