نام: فرزانه خانم
نام خانوادگی: ترشیزی
نام پدر: محمداقا
تاریخ تولد: 1311/05/31
تاریخ وفات: 1396/06/28
محل وفات: سبزوار,منزل
محل دفن: مصلی
قطعه: 0
ردیف: 0
شماره: 0
طبقه: 0