نام: مرضیه
نام خانوادگی: زابل عباس
نام پدر: حسین
تاریخ تولد: 1314/10/25
تاریخ وفات: 1396/06/28
محل وفات: سبزوار,مراکزدرمانی
محل دفن: مشهد
قطعه: 0
ردیف: 0
شماره: 0
طبقه: 0