نام: فاطمه
نام خانوادگی: خسروجردی
نام پدر: غلامرضا
تاریخ تولد: 1315/12/25
تاریخ وفات: 13995/7/15
محل وفات:
محل دفن:
قطعه:
ردیف:
شماره:
طبقه: